งานบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี


งานบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
โดยคณอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาสรรถภาพคนตาบอด

Spread the love