โครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน


โครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและร้านหมอนวดที่ร่วมกันจัดนวดการกุศล นำรายได้สมทบสภากาชาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

อีกทั้ง ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 นายอำนวย สุวรรณรังสิกุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เจ้าหน้าที่สมาคม เป็นผู้แทนสมาคม นายชเลง ฝุ่นจันทร์ทึก นายทนงศักดิ์ ภูระศักดิ์ เป็นผู้แทนหมอนวดศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และนายสุรศักดิ์ วนารมย์ ผู้แทนจากร้านบัวหลวงนวดแผนไทย ได้นำเงินจากการนวดการกุศลในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 33,570 บาท รับมอบโดย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

คนพิการทางการเห็น นวดการกุศล ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560

มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 33,570 บาท

Spread the love