ติดต่อเรา


แผนที่ตั้งสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

เลขที่ 126/440-441  หมู่ที่  5  การเคหะชุมชนนนทบุรี  ถนนสุขาประชาสรรค์
ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  02-9642731 มือถือ 093-262-6264, 097-923-2828
Email: sitkowsoon@gmail.com Web: www.blindcenter.or.th

Spread the love