ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

126/440-441  หมู่  5  การเคหะชุมชนนนทบุรี  ถนนสุขาประชาสรรค์
ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  02-9642731  โทรสาร  02-9642732
มือถือ 093-262-6264, 097-923-2828

Spread the love